• TT

  Tên chỉ tiêu

  thí nghiệm

  Tiêu chuẩn

  kỹ thuật

  1

  Thử nghiệm cơ lý xi măng

   

   

  Xác định độ mịn, khối lượng riêng của xi  măng

  TCVN 4030:03

   

  Xác định giới hạn bền uốn và nén

  TCVN 6016:11

   

  Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích

  TCVN 6017:95

  2

  Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng

   

   

  Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông

  TCVN 3106:93

   

  Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông

  TCVN 3108:93

   

  Xác định độ tách nước, tách vữa

  TCVN 3109:93

   

  Xác định hàm lượng bọt khí của bê tông

  TCVN 3111:93

   

  Xác định khối lượng riêng

  TCVN 3112:93

   

  Xác định độ hút nước

  TCVN 3113:93

   

  Xác định khối lượng thể tích

  TCVN 3115:93

   

  Xác định độ chống thấm

  TCVN 3116:93

   

  Xác định giới hạn bền khi nén

  TCVN 3118:93

   

  Xác định giới hạn bền kéo khi uốn

  TCVN 3119:93

   

  Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa

  TCVN 3120:93

   

  Xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh

  TCVN 5726:93

   

  Xác định cường độ bê tông bằng khoan lõi

  TCXDVN 239:06

   

  Xác định độ cứng VEBE của hỗn hợp bê tông

  TCVN 3107:93

   

  Xác định thời gian đông kết của bê tông

  TCVN 9338:12

  ASTM C403

  3

  Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa

   

   

  Xác định thành phần cỡ hạt

  TCVN 7572-2:06

   

  Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước

  TCVN 7572-4:06

   

  Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn

  TCVN 7572-5:06

   

  Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

  TCVN 7572-6:06

   

  Xác định độ ẩm

  TCVN 7572-7:06

   

  Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ

  TCVN 7572-8:06

   

  Xác định tạp chất hữu cơ

  TCVN 7572-9:06

   

  Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc

  TCVN 7572-10:06

   

  Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn

  TCVN 7572-11:06

   

  Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los Angeles)

  TCVN 7572-12:06

   

  Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

  TCVN 7572-13:06

   

  Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa

  TCVN 7572-17:06

   

  Xác định hàm lượng mica

  TCVN 7572-20:06

   

  Xác định góc dốc tự nhiên của cát

  ASTM D1883-99

   

  Xác định hệ số đương lượng cát

  ASTM D2419

   

  Xác định hàm lượng clorua trong cát đá

  TCVN 7572-15:06

  4

  Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng

   

   

  Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)

  TCVN 4195:12

   

  Xác định độ ẩm và độ hút ẩm

  TCVN 4196:12

   

  Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy

  TCVN 4197:12

   

  Xác định thành phần hạt

  TCVN 4198:95

   

  Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng

  TCVN 4199:95

   

  Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông

  TCVN 4200:12

   

  Xác định độ chặt tiêu chuẩn

  TCVN 4201:12

  22TCN 333:06

   

  Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)

  TCVN 4202:12

   

  Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm

  22TCN 332:06

  5

  Thử nghiệm cơ lý gạch xây

   

   

  Xác định cường độ bền nén

  TCVN 6355-2:09

   

  Xác định cường độ bền uốn

  TCVN 6355-3:09

   

  Xác định độ hút nước

  TCVN 6355-4:09

   

  Xác định khối lượng thể tích

  TCVN 6355-5:09

   

  Xác định độ rỗng

  TCVN 6355-6:09

  6

  Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông

   

   

  Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan

  TCVN 6477:11

   

  Xác định cường độ nén

  TCVN 6477:11

   

  Xác định độ rỗng

  TCVN 6477:11

   

  Xác định độ hút nước

  TCVN 6477:11

  7

  Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn

   

   

  Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan

  TCVN 6476:99

   

  Xác định cường độ nén

  TCVN 6476:99

   

  Xác định độ hút nước

  TCVN 6476:99

  8

  Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn

   

   

  Thử kéo

  TCVN 197:02

   

  Thử uốn

  TCVN 198:08

   

  Thử phá hủy mối hàn kim loại – Thử uốn

  TCVN 5401:10

   

  Thử phá hủy mối hàn kim loại - Thử kéo ngang

  TCVN 8310:10

   

  Thử phá hủy mối hàn kim loại - Thử kéo dọc

  TCVN 8311:10

   

  Cốt thép – Phương pháp uốn và uốn lại

  TCVN 6287:97

   

  Thử cáp dự ứng lực

  ASTM A370

   

  Kiểm tra nêm, neo cáp dự ứng lực trước

  22TCN 267:00

   

  Kiểm tra không phá hủy mối hàn – Phương pháp siêu âm

  TCVN 6735:00

  TCVN 165:98

  9

  Thử nghiệm bê tông nhựa

   

   

  Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall

  TCVN 8860-1:11

   

  Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm

  TCVN 8860-2:11

   

  Xác định thành phần hạt

  TCVN 8860-3:11

   

  Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời

  TCVN 8860-4:11

   

  Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén

  TCVN 8860-5:11

   

  Xác định độ chảy nhựa

  TCVN 8860-6:11

   

  Xác định độ góc cạnh của cát

  TCVN 8860-7:11

   

  Xác định hệ số độ chặt lu lèn

  TCVN 8860-8:11

   

  Xác định độ rỗng dư

  TCVN 8860-9:11

   

  Xác định độ rỗng cốt liệu

  TCVN 8860-10:11

   

  Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

  TCVN 8860-11:11

   

  Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

  TCVN 8860-12:11

   

  Thí nghiệm vệt hằn lún bánh xe

  QĐ 1617/QĐ-BGTVT (29/4/2014)

  10

  Thử nghiệm nhựa Bitum

   

   

  Xác định độ kim lún

  TCVN 7495:05

   

  Xác định độ kéo dài

  TCVN 7496:05

   

  Xác định điểm hóa mềm (Phương pháp vòng và bi)

  TCVN 7497:05

   

  Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland

  TCVN 7498:05

   

  Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt

  TCVN 7499:05

   

  Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene

  TCVN 7500:05

   

  Xác định khối lượng riêng (Phương pháp Pycnometer)

  TCVN 7501:05

   

  Xác định độ bám dính đối với đá

  TCVN 7504:05

   

  Xác định độ nhớt động học

  TCVN 7502:02

  ASTM D2170

   

  Xác định hàm lượng Paraphin

  TCVN 7503:05

  11

  Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa

   

   

  Xác định hình dáng bên ngoài

  22TCN 58:84

   

  Xác định thành phần hạt

  22TCN 58:84

   

  Xác định lượng mất khi nung

  22TCN 58:84

   

  Xác định hàm lượng nước

  22TCN 58:84

   

  Xác định hàm lượng chất hòa tan trong nước

  22TCN 58:84

   

  Xác định hệ số háo nước

  22TCN 58:84

   

  Xác định khối lượng riêng của bột khoáng chất

  22TCN 58:84

   

  Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất

  22TCN 58:84

   

  Xác định khối lượng riêng của bột khoáng chất và nhựa đường

  22TCN 58:84

   

  Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường

  22TCN 58:84

  12

  Thử nghiệm dung dịch bentonite

   

   

  Xác định tỷ lệ chất keo

  TCVN 9395:12

   

  Xác định độ dày áo của sét

  TCVN 9395:12

   

  Xác định lực cắt tĩnh

  API-RP-13B

   

  Xác định tính ổn định

  TCVN 9395:12

   

  Xác định khối lượng riêng

  TCVN 9395:12

   

  Xác định độ nhớt

  TCVN 9395:12

   

  Xác định hàm lượng cát

  TCVN 9395:12

   

  Xác định lượng mất nước

  TCVN 9395:12

   

  Xác định độ pH

  TCVN 9395:12

  13

  Thử nghiệm vữa xây dựng

   

   

  Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất

  TCVN 3121-1:03

   

  Xác định độ lưu động của vữa tươi

  TCVN 3121-3:03

   

  Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi

  TCVN 3121-6:03

   

  Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn

  TCVN 3121-10:03

   

  Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn

  TCVN 3121-11:03

   

  Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn

  TCVN 3121-18:03

  14

  Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit

   

   

  Xác định độ nhớt Saybolt Furol

  TCVN 8817-2:11

   

  Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ

  TCVN 8817-3:11

   

  Xác định hàm lượng hạt quá cỡ

  TCVN 8817-4:11

   

  Xác định độ khử nhũ

  TCVN 8817-6:11

   

  Thử nghiệm trộn xi măng

  TCVN 8817-7:11

   

  Xác định độ dính bám và tính chịu nước

  TCVN 8817-8:11

   

  Thử nghiệm chưng cất

  TCVN 8817-9:11

   

  Xác định độ bay hơi

  TCVN 8817-10:11

   

  Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường

  TCVN 8817-15:11

  15

  Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm

   

   

  Xác định độ dày tiêu chuẩn

  ASTM D5199

   

  Xác định khối lượng đơn vị diện tích

  ASTM D5261

   

  Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô

  ASTM D4751

   

  Xác định cường độ xé rách hình thang của vải địa kỹ thuật

  ASTM D4533

   

  Xác định cường độ kéo đứt và độ dãn dài

  ASTM D4595

   

  Xác định cường độ kháng xuyên thủng thanh

  ASTM D4833

   

  Xác định khả năng kháng xuyên CBR

  ASTM D6241

   

  Xác định cường độ chịu kéo giật và độ dãn dài

  ASTM D4632

   

  Xác định khả năng thoát nước

  ASTM D4716

  16

  Phân tích hóa nước cho xây dựng

   

   

  Xác định hàm lượng cặn không tan

  TCVN 4560:88

   

  Xác định hàm lượng muối hòa tan

  TCVN 4560:88

   

  Xác định độ pH

  TCVN 6492:11

   

  Xác định hàm lượng ion clorua (Cl-)

  TCVN 6194:96

   

  Xác định hàm lượng ion sunphat (SO42-)

  TCVN 6200:96

  17

  Thử nghiệm nhựa đường lỏng

   

   

  Xác định nhiệt độ bắt lửa

  TCVN 8818-2:11

   

  Xác định hàm lượng nước

  TCVN 8818-3:11

   

  Phương pháp thử nghiệm chưng cất

  TCVN 8818-4:11

   

  Xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không)

  TCVN 8818-5:11

  18

  Thử nghiệm hiện trường

   

   

  Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai

  22TCN 02:71

   

  Xác định độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát

  22TCN 346:06

   

  Xác định độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m

  TCVN 8864:11

   

  Phương pháp thử nghiệm xác định môđun đàn hồi “E”nền đường bằng tấm ép lớn

  TCVN 8861:11

   

  Xác định môđun đàn hồi “E”chung của áo đường  bằng cần Ben kelman

  TCVN 8867:11

   

  Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

  TCVN 8866:11

   

  Đo điện trở đất

  TCVN 9385:12

   

  Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)

  TCVN 9352:12

   

  Thí nghiệm xuyên động (DCP)

  ASTM D1586:92

   

  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Thử nghiệm SPT)

  TCVN 9351:12

   

  Trắc địa công trình xây dựng

  TCVN 9398:12

   

  Phương pháp xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng

  TCVN 9354:12

   

  Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  TCVN 9393:12

   

  Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén bê tông

  TCVN 9335:12

   

  Đo điện trở tiếp đất

  TCVN 9385:12

   

  Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

  22TCN 355:06

   

  Thí nghiệm CBR ngoài hiện trường

  ASTM D4429

   

  Xác định mô đun biến dạng của đất tại hiện trường

  TCVN 9354:12

   

  Thử nghiệm cầu

  22TCN 170:87

   

  Thí nghiệm quan trắc độ lún công trình dân dụng và công nghiệp

  TCVN 9360:12

   

  Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

  TCVN 9356:12

  BS 1881 –

  part 204:96

  Sự kiện ảnh